Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in te volgerij zal wel geene breedvoerige aanwijzing van noode hebben. Bij zoo menige treffende daad van zijn Goddelijk alvermogen, staat het met ronde woorden uitgedrukt, dat Hij die verrigtte met deernis over de ellende der lijdenden of behoeftigen vervuld, met innerlijke barmhartigheid over den toestand dergenen, die zijne hulp inriepen, bewogen. Doch schoon in deze zijne daden de uitvloeisels zijner in uitwendig lijden te hulpkomende menschlievendheid onmiskenbaar zijn op te merken, het is er evenwel verre van af, dat Hij zich met dezelve alleen het verleenen van tijdelijke gunstbewijzen zou ten doel gesteld hebben. Hij deed ze ook en niet het minst om zich in zijne heerlijkheid als den Gezant van God, als den Zoon des Yaders, als den Verlosser der menschen te openbaren en om ze als het ware zinneprenten te doen zijn, waardoor de onderscheidene waarheden van zijn Evangelie in daadzaken afgebeeld werden. Zijne wonderen hadden ook een symbolisch, een zinnebeeldig karakter. Hij vermenigvuldigde de brooden voor de schare, die niet hadden wat zij eten zouden en Hij stelde daarbij en daardoor tegelijk zich voor als die voor zondaren wil zijn het brood des levens. Hij gaf den blinden het gezigt, den dooven het gehoor, den stommen het spraakvermogen weder en Hij deedt zich daardoor tevens kennen, als die voor geestelijk blinden het licht der wereld is, als die door zijn Goddelijk Effatha // word geopend" ook het ziels oor openen kan en wil en hen, wier mond en hart voor God en al wat Goddelijk is, is gesloten, aldus herscheppen en vernieuwen, dat zij God voor de genade, hun bewezen, met mond en hart grootmaken en met dankbare Halleluja's prijzen en verheerlijken. Hij riep de dooden in het leven terug en openbaarde zich daardoor tevens als die de opstanding en het leven is en dat wie in Hem gelooft, niet zal sterven, maar het leven tot in alle eeuwigheid hebben.

Sluiten