Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

achtig is, heet het met dubbelen nadruk: // gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, zoo wordt ook gij zeiven heilig in al uwen wandel: weet gij niet, dat ulieder ligchaam een tempel is van den Heiligen Geest, die in u is, dien gij van God hebt en die gij dus zelfs niet zijt? Gij zijt duur gekocht, zoo verheerlijkt dan God in uw ligchaam en in uwen geest, welke Godes zijn." //Zoo iemand den Geest van Christus niet heeft," dus staat er geschreven, ;/die komt Hem niet toe. Maar indien Christus in ulieden is, zoo is wel het ligchaam dood om der zonde wil; maar de geest is leven om der geregtigheid wil. Zoo dan, broeders! wij zijn schuldenaars niet aan het vleesch, om naar het vleesch te leven; want indien gij naar het vleesch leeft, zoo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des ligchaams doodt, zoo zult gij leven."

Voorwaar, wel is God aan allen goed en zijne barmhartigheid is iederen morgen groot over al zijne schepselen; maar wanneer gij rondziet en vraagt, wie de meest beweldadigden en begenadigden van al die schepselen zijn, wie zou men anders als de zoodanigen aanwijzen en noemen moeten, dan hen die op de vraag: hebt gij den H. Geest ontvangen, toen gij geloofd hebt, een toestemmend antwoord geven kunnen ? Ziet! anderen zitten nog in de duisternis der onkunde, hen bestraalt het heerlijkst, Goddelijk licht. Anderen gaan nog gebukt onder de veroordeeling van het verwijtend geweten en het vonnis der zonde, zij genieten eenen vrede, die alle kennis te boven gaat en hebben de bewustheid van te zijn aangenomen als Gods kinderen. Anderen zijn nog bevangen door de vreeze des doods, zij gevoelen in zich uitgestort een nieuw, hemelsch leven, dat een voorsmaak is van de hoogste zaligheid, welke eenmaal tot in eeuwigheid zal genoten worden. Ik kan niet alles optellen, dat hier de stof hunner dankzegging moet zijn en eens daarboven de stof hunner eeuwige aanbidding

Sluiten