Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke vermindering het toch ook in Leiden niet zou kunnei dragen en die waarschijnlijk niet door de Leidsche kerk zoi kunnen worden aangevuld. Wij vertrouwen echter dat ooi hiervoor wel voorziening te vinden zal zijn. Misschien zoi de Hoogleeraar, behalve te Amsterdam, ook te Rotterdan eenige, b. v. een viertal, vaste predikbeurten kunnen vervul len, en het daarvoor hem toe-te-leggen traktement zou, mei hetgeen hem uit Amsterdam voor de daar te vervullen beurter zou ten goede komen, al eene eerste en niet onbelangrijke tegemoetkoming wezen. En overigens staat het bij uwe Commissie vast, dat, wil de Broederschap in den tegenwoordigen tijd blijven bestaan niet alleen, maar zich verheffen tot den ouden, ja tot verhoogden bloei, en daartoe in de eerste plaats haar godgeleerd onderwijs inrichten naar de tegenwoordige behoeften, zij zich dan ook geldelijke offers daarvoor moet getroosten. Trouwens, de bereidvaardigheid daartoe mag, naar de verkregen ondervinding, niet worden betwijfeld.

't Spreekt echter van zelf, dat, om de gewenschte vruchten van de voorgestelde verplaatsing der Kweekschool te plukken, eene zoodanige inrichting van deze noodig is, waardoor de voorrechten van het verkeer aan eene Akademie en van het Akademisch onderwijs voor onze studenten worden verkregen, zonder verlies van het bijzonder voordeel door hunne opleiding aan eene eigene Kweekschool beoogd. Dit bijzonder voordeel bestaat in het meer onmiddellijk toezicht op, de meer onmiddellijke leiding van de studiën en het levensgedrag der studenten door den Hoogleeraar, aan wien deze teedere en moeilijke taak is opgedragen, en het daardoor opzettelijk aankweeken in onze toekomstige predikanten van den geest der vrijheid, der verdraagzaamheid, der ware wetenschappelijkheid met dien der liefde tot den Godsdienst en het Godsrijk ten nauwste vereenigd, waarop in onze Broederschap zoo hooge prijs wordt gesteld. Maar deze voordeelen moeten juist verbonden worden met die andere, welke het verkeer aan de Akademie en het Akademisch onderwijs oplevert: degelijkheid en veelzijdigheid van het te ontvangen onderwijs zoowel als van de eigen studie, omgang met man-

6*

l

Inrichting der Kweekschool.

Sluiten