Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Studiegeld. Alumniaten.

Bijzondere belooningen en aanmoedigingen.

aangaven, maar bereids hetTheol. propaed. ofLitt. Cand. examen achter den rug hebben, altijd na behoorlijk onderzoek naar persoon en studie van den betrokkene door het Collegie van Professor en Curatoren.

Art. 4. Het door de studenten te vergoeden studiegeld (Alg. Regl. hoofdst. V: 5) worde gesteld op f 75, in verband met het minder bedrag der Akademische collegegelden. De bepaling omtrent de alumni (hoofdst. Y: 6) worde gewijzigd, zoodat er twee alumniaten komen, ieder van ƒ 500, enkel te verleenen aan jongelieden van uitstekende aanleg en vermogens, bij vergelijkend examen, indien er zich meerderen aanmelden, toe te wijzen.

Een premie worde toegekend aan bijzondere bekwaamheid en uitstekend volbrachte studie, toe te kennen b. v. bij een loffelijk afgelegd doctoraalexamen, bestaande hetzij in het overnemen voor rekening der Broederschap van de dissertatie- en promotie kosten, hetzij in het verschaffen der middelen, tot een zeker bepaald quotum, voor een semester studie aan een buitenlandsche Akademie.

Door al de genoemde bepalingen, waaraan op eene of andere ongezochte wijze, b. v. door mededeeling in de Kerkelijke Bladen, algemeene bekendheid kon gegeven worden, in verband met de verplaatsing der Kweekschool naar Leiden, meent de Commissie stellig te mogen vertrouwen, dat het ons Seminarie niet lang meer zou ontbreken aan een genoegzaam aantal studenten, maar dat weldra juist de élite der voor de studie der Godgeleerdheid bestemde Protest, jongelingschap in Nederland gaarne zich aan onze Kweekschool zou verbinden. En juist die élite heeft onze Broederschap noodig.

In weerwil echter van de eenstemmigheid, waarmede door al de leden uwer Commissie de wenschelijkheid van de genoemde maatregelen in 't algemeen werd erkend, moet hier

Sluiten