Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere wegen het ontbrekende aan te vullen, en de gemeente mag ten zijnen opzichte niet vergeten: "de arbeider is zijr loon waardig." Zooals toch nu de zaken te dezen aanzier staan, kan men eigenlijk in gemoede alleen zulke jongelieder aanraden zich aan de Evangeliebediening te wijden, die mettertijd slechts voor minder dan de helft hun brood zullen hebben te verdienen en voor het ander deel uit eigen middeler daarin zullen kunnen voorzien. Maar ook zonder te eischen dat onze Broederschap dit moeilijke vraagstuk geheel er alleen oplossen zal, waar alle andere kerkgenootschappen mei haar er verlegen meê zijn, dit mag men toch vorderen dat waar zij uit liefde tot haar beginsel of in het belang harei grootere gemeenten ook extra-kleine gemeenten in stand houdt in geene van hare gemeenten de traktementen der predikanter beneden alle kritiek laag en in de meest volkomen wanverhouding zijn tot de eerste levensbehoeften. Dit nu is hel geval met sommige onzer traktementen, b. v. te Hoorn. Amersfoort, Delft, Alkmaar, misschien ook te Haarlem en elders. Bovendien, ook aan het grootste bezwaar, het gemis van een eenigszins voor de gepaste eerzucht en zelfs voor de eigen ontwikkeling voldoenden werkkring, kon misschien we] iets meer althans dan werkelijk geschiedt, worden tegemoet gekomen. In eene kleine Broederschap als de onze moest meer dan thans het geval is die geheele Broederschap aller predikanten werkkring zijn. Maar men doet eenvoudig, alsot het geheele bezwaar niet bestaat en laat de predikanten, die nu eenmaal op zulk eene kleine plaats zijn gekomen en blijven, op de meest naïeve wijze aan hun lot over. Of zou de Broederschap niet de minste zedelijke verplichting hebben jegens dezulken, aan wie zij, toen dezen jonge menschen waren en over den eigenlijken staat van zaken niet oordeelen konden, door hen als studenten aan onze Kweekschool aan te nemen en te houden, niet slechts eene eerlijke broodwinning, maar ook een eervollen en voor ontwikkelde, gestudeerde lieden, bij niet al te onmatige eischen, bevredigenden en begeerlijken werkkring heeft voorgespiegeld?

De Commissie heeft zich daarom ook ernstig afgevraagd of ook hierin niet eenige verbetering ware aan te brengen.

i L i

i >

l I

Verhouding der predikanten van klei' nere gemeenten tot de geheele Broederschap.

Voorstellen tot verbetering in dit opzicht.

Sluiten