Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Commissie van onderzoek naar het bedrag en de ver houding der predikantstraktementen .

Stichting var nieuwe Kem gemeenten ir grootere steden mogelijk'

zou voor onze predikanten het vooruitzicht geopend worden op een weder meer uitgebreid en aangenamer arbeidsveld.

B. 3. Er worde eene Commissie benoemd, speciaal tot onderzoek van het cijfer van al de predikantstraktementen in de Broederschap en van de verhouding van dat cijfer tot de op de verschillende plaatsen bestaande behcrefte voor een fatsoenlijk bestaan. Die Commissie hebbe verder de taak een rapport uit te brengen, zoowel omtrent de wenschelijke als omtrent de hoognoodige verbeteringen in dit opzicht op de onderscheidene standplaatsen. Zij doe, althans voor zooveel de laatste betreft, eene bepaalde voordracht aan de Groote Vergadering, met aanwijzing van de middelen, waaruit de noodige verhooging zou kunnen gevonden worden. Zoo mogelijk ga dit gepaard met voorstellen om de bestaande vermenging en verwarring in de bestemming der verschillende kassen en jaarlijksche collecten, waarvan geen lid der gemeente schier iets meer begrijpt, uit den weg te ruimen.

i B. 4. Men houde ernstig het oog op elke gelegenheid, die zich soms mocht voordoen, wat in dezen tijd volstrekt niet tot de ondenkbare dingen behoort, om in grootere plaatsen bloeiende Rem. gemeenten te stichten, samengesteld niet alleen uit de daar reeds aanwezige Remonstranten, maar ook uit die vele hervormden die, den toestand van verwarring en het getwist over het recht van bestaan hunner beginselen in de Herv. kerk moede, gaarne tot de oprichting van zoodanige Rem. gemeente zouden willen medewerken. Maar vooral moeten de eenmaal bestaande kleinere stadsgemeenten, als die te Delft, Amersfoort en Alkmaar, krachtig en op alle mogelijke wijzen ondersteund worden, beter dan tot nog toe is geschied, onder ernstige toepassing vooral op deze van het voorgestelde in B 2 en 3.

Sluiten