Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. 5. Eindelijk meent uwe Commissie, dat althans iets moet beproefd worden om de positie van de predikanten der kleinere gemeenten eenigszins aangenamer te maken en hen wat meer betrekking op de geheele Broederschap, even als deze wat meer betrekking op hen te doen krijgen. Daartoe geeft zij in bedenking, om op eene of andere wijze eene officieele gelegenheid te openen voor de predikanten der kleinere gemeenten, om van tijd tot tijd op te treden voor — en in aanraking te komen met — de grootere en omgekeerd. Eene officieele gelegenheid, d. w. z. eene gelegenheid door de wetten deiBroederschap zelve voorzien en geregeld, opdat het gebruik maken daarvan tot op zekere hoogte dienstplicht zij en althans geene redenen van ondergeschikten aard daarvan de predikanten behoeven terug te houden. De Commissie doet hieromtrent geen bepaald voorstel, omdat zij eerst het denkbeeld zelf in uwe vergadering wilde brengen en van oordeel was, dat de niet gemakkelijke taak der nadere uitwerking eerst na gebleken instemming met het hoofddenkbeeld aan eene afzonderlijke commissie kon worden opgedragen. Maar dat er zoo mogelijk iets moet gedaan worden tot versterking van den onderlingen band der gemeenschap en tot onderhouding van de opgewektheid ook der jongere predikanten, die door onze bijzonder kleine gemeenten voortdurend aan zoo zware proeven is onderworpen, daarvan is zij ten volle overtuigd.

En zietdaar dan, Hoog- en WelEerwaarde Broeders! het resultaat der ernstige overwegingen uwer Commissie. Zij J zelve gevoelt, dat, wat zij voorstelt, vooral ten aanzien 1 van de verplaatsing en hervorming der Kweekschool, van zeer ingrijpenden aard is. Inzonderheid voor onzen Hoogleeraar, die, werden onze voorstellen aangenomen, nog eens, en op niet meer jeugdigen leeftijd, de plaats zijner inwoning zoude moeten verwisselen tegen eene andere, hem misschen minder aangename, en op geheel nieuwe wijze, althans in geheel nieuwe omgeving en gansch verschillende verhoudingen, zijn arbeid zou moeten hervatten en.

7

Officieele predikdienst van de predikanten der kleinere gemeenten in de grootere en omgekeerd.

Bezwaar van iet voorgetelde voorden ïoogleeraar.

Sluiten