Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was ook Johannes Grevius, gewezen predikant te Heusden; een man, om zijne uitmuntende geleerdheid , zedigheid , godsvrucht en goedaardigheid hoog geprezen.

In September 1619, te gader met Isaak Naeranus, van Vlaardingen, en nog vier andere leeraars, voor gecommitteerde Raden in 's Hage verschenen zijnde, weigerden zij de zoogenaamde acte van stilstand te onderteekenen. en werden naar Waalwijk vervoerd, onder bedreiging, bijaldien zij over de grens terugkeerden, als rustverstoorders aangemerkt en gestraft te zullen worden. Doch even als Passchier de Fijne, Dominicus Sap ma en weinige anderen, gehoorzaamde Grevius meer zijn geweten dan het wrede gebod der overheid, en waagde het reeds in de volgende maand den Vaderlandschen bodem te betreden. Zoo geheim mogelijk reisde hij van de eene stad naar de andere, ten einde de verdrukte gemeenten op te zoeken, te leeren, te vermanen en te vertroosten.

Zoo kwam hij, onder het doorslaan veler gevaren, ook te Kampen, waar zijn voormalige ambtgenoot, Gerhardus Arsenius, van Blankenham, zich met der woon had nedergezet, doch uithoofde van zich aan de stilstandsacte te hebben onderworpen, (1) niet mogt prediken. De Remonstranten van hunne vier leeraren beroofd zijnde, waren niet weinig verheugd, eindelijk eens weder een woord van vertroosting te hooren. De wakkere Greve had het geluk, in den loop der maand November, alhier elf vergaderingen te houden, zonder ontdekt te worden, of, had de regering er al de lucht van, dan was zij ten minste inschikkelijk genoeg, het oog te luiken, en de bijeenkomsten ongemerkt te gedoogen, iets hetwelk toen reeds veel gewaagd was. Van Kampen nam Grevius zijnen weg naar Burink, in

(1) Hij teekende te Kampen den 9 Sept. 1619.

Sluiten