Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volle Mag. te presenleeren is behandigt geworden, in welck request se die predicanten falschlyk beschuldighen , dat diesel ve soo hooge poincten in de Kercken leeren, dat d'Arminianen sulcke poincten niet connen: sal dieselve Borgm., dewelcke het request is behandigt, uyt naem des Kerkenraels aangesproken werden door Psid. & Scribam, dat het request aan de A. Mag. overgelevert synde, geyvert werde, om nieuwe onrust in Gods Kercke voor te comen, ende met ernst te verhoeden.

1640. Den 5 Februarij. Aengaende de Conventiculen van d1 Arminianen, Luytersse ende Papisten, die al wederom stout werden in onse stad, die Borgm. hier legemvordigh verclaren, dat Haer E. sulx den A. Mag. hadden voorgeslelt, en dat de Schout de novo serieuselyck was belast daerop te letten.

1641. Den 29 Augustus. Verders sal geremonstreert werden het lopen der Mennislische Bisschoppen, de vergaderingen van de Lulerse, papisten ende Arminianen; oock van hel lesen en loopen van Jutte Costers dochter, synde een clopjen, op 't eylant, ende andersints, dit sal niet alleen door Praes. en Scriba mondeling, maar oock schriftelyck voorgesteld werden.

Item, van de Bemonstranten, hoese wederom op nieuws in onse stadt hier en daer vergaderen, synde seeckere student van Campen alhier gecomen, de welcke van d'Arminianen soude ingestelt wesen, om te mogen predicken. Dat bij Haer E. A. in allen desen bij tyts mochte voorsien werden ende int bysonder gelette! op de dochter van J u tt e Cost, de welcke als een Clopje, dagelycks haer laet vinden op de Camper-Eylanden, en elders hier omtrent, het volck voorlesende pacpse schadelycke boeken. Dit sal door Praesidem ende Scribam by de eerste occasie den A. Mag. werden vertoont.

Sluiten