Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nicischen invloed denken; de godsdienst van het Juda der 7de eeuw was daarentegen veel meer afhankelijk van het voorbeeld der Assyriërs. Evenals de toenemende ijver voor den Molechdienst met hooge waarschijnlijkheid aan een stoot, van dien kant uitgaande, wordt toegekend, zoo zou ook de vereering van de koningin des hemels zich ouder den invloed der machtige vreemde overheerschers hebben kunnen vestigen of uitbreiden. Maar dan was ook Venus haar symbool of hare woning.

Nevens den naam komt, als middel ter bepaling van de beteekenis der hemelkoningin, haar eeredienst in aanmerking. En dat te meer, naardien deze, volgens de teksten van Jeremia; iets eigenaardigs had: het kneeden en offeren van D'313 door de vrouwen, die aan hare vereering deelnamen. Doch het schijnt wel, dat hier een wreed toeval in het spel is, want ook deze lijn van onderzoek voert ons naar denzelfden tweesprong, waarvoor wij zoo even aarzelend stilstonden. Het woord pa komt elders niet voor en wordt door zijne etymologie niet voldoende opgehelderd. In de LXX blijft het onvertaald, want %ctva>veg of xavwvs§ is geen Grieksck, maar het onbegrepen Hebreeuwsche woord zelf. In den Targum wordt het teruggegeven door DH"D of DVi-O, elders de vertaling van -paN: zou daaruit mogen worden afgeleid, dat men er onder verstond een kleed, of eene bekleede menschelijke gestalte? Hoe dat zij, de stof, waaruit de CprD gemaakt werden, het deeg, maakt die opvatting zeer onwaarschijnlijk en pleit daarentegen voor de meest gangbare meening, dat koeken bedoeld worden, meer of min ruwe beeltenissen van het hemellichaam, dat werd vereerd. Daarmede komt ook, gelijk reeds werd opgemerkt, het bijgevoegde (Jer. XLIV: 19) goed overeenz). Nu oiferde men te Athene aan Artemis, de Maangodin, koeken, die de gedaante hadden van de volle

!) Daarentegen past dit toevoegsel niet bij de verklaring, onlangs {Theol. Stud. u. Krit. 1888, II: 279) voorgedragen door G. Röseh: de D'TO phallische symbolen, evenals de xolXupcii, waaraan de naam der (Epiphanii Panar. LXXIX) ontleend is.

Sluiten