Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Hoort de Hemelzangen! Daar is heden vreugd l Vijand wordt er door gena een vrind;

Ja, een ziel keert weder op het pad der deugd,

En de Vader noemt hem weêr Z\jn kind.

S. Hoort de hemelzangen ! In triumfgeschal Prijzen de eng'len daar der heeren Heer,

Klinkt het heuglijk feestlied door het gansch heelal. Want een ziel leeft nu haar God ter eer !

14 TOT IIET KRUIS.

XV.

1. mOT het kruis v^1 Golgotha,

j_ Kom ik arm e z>vak en blind;

'k Acht dan alles niets dan scha,

Wyl ik daar mijn Jezus vind.

KOOR.

Ik vertrouw gansch op mijn Heer,

Lam van God! U zij al de eer,

Bij het kruis buig ik voor U;

Jezus redt mij, redt mij nu.

2. Reeds te lang heb ik gezucht,

'k Hoor nu Jezus' liefdestem :

„Zie op Mij, wees niet beducht!"

En mijn hart gelooft in Hem.

3. 'k Geef nu alles op Yoor Hem,

Vrienden, aardsoh gewin en tijd;

'k Luister nu slechts naar Zijn stem.

'k Heb m' aan Hem geheel gewijd.

4. Jezus leeft in mijn gemoed,

'k Leef in Hem, o zalig lot!

'k Ben gereinigd door Zijn bloed ;

Prijs, mijn ziel, het lam van God

15 NOG IS ER PLAATS.

XVI.

1. VrOG is er plaats, de feestzaal is bereid, — |\| Zie, de englen nooden u tot heerlijkheid. Plaats, plaats, nog plaats ! Nog ia er plaats voor u.

Sluiten