Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Zoo als ik ben — Uw liefde, o lieer! Werpt alle hinderpalen neèr.

'k Behoor U toe en niemand meer, O, Lam Tan God 1 ik kom !

6. Zoo als ik ben — in leed en strijd, Kom ik tot U ten allen tijd.

Mijn leven is U toegewijd !

O, Lam van God! ik kom!

40 HET IS VOLBRACHT.

liii.

1. ""VTIETS te doen, 't zij groot of klein.

Niets o zondaar, neen;

Jezus heeft het al gedaan,

Lang, zeer lang geleên.

REFREIN.

't Is volbracht! Het gansche werk

Heeft de Heer gedaan!

Al hetgeen uw ziel behoeft,

Biedt u Jezus aan.

2. Toen Hij neerkwam van Zijn troon,

Toen Hij voor ons stierf,

Was Hij 't, die voor u en mij 's Levens kroon verwierf.

8. Al uw doen leidt tot den dood,

Hoe 't u noodig scheen:

Jezus heeft het werk volbracht,

Hij, ja, Hij allée'n.

4. Houd dan op met al uw doen ;

Werken baat u niet;

Neem slechts in 't geloof het heil, Dat u J ezus biedt.

5. Werp dan al uw werk terneer;

Al uw doen gestaakt,

Want in uwen Heer alléén,

Is uw heil volmaakt.

PrUif den Heer, Halleluja !

Sluiten