Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ga, werk, werk, ga, werk, want d' oogst is wel groot Maar aan arbeiders nood!

2. Ga, werk in mijn wijngaard, 'k Heb recht op uw hart. Tk heb u gekocht door de bitterste smart.

't Is alles van Mij wat gij hebt, wat gij zijt : Uw gaven, uw krachten, uw goed en uw tijd.

Om te sterven voor u aan het smadelijk kruis,

Verliet Ik de vreugd van het Vaderlijk Huis. Uw losgeld betaalde Ik, zoo lief had Ik u.

Kom, werk dan uit liefde voor and'ren ook nu.

S. Ga, werk in mijn wijngaard, de tijd is nog kort, Gij weet niet hoe spoedig gij afgesneèn wordt. Uw dagen, uw jaren, zij vlieden voorbij,

En dan kunt gij nimmermeer werken voor Mij. 0, begin in den ochtend en werk tot den nacht. Onthoud dat in zwakheid Mijn kracht wordt volbracht En zalig is hij die ütiijn werk heeft gedaan,

Eu alles volbracht, in de rust is gegaan.

68 WAARSCHUWING.

CXX1.

1. Geest strijdt, o zondaar!

|J En zoekt uw behoud,

Hij klopt aan uw harte,

Zoo hard en zoo koud.

Weersta dan dien Geest niet

Die heden nog staat;

Wellicht is het morgen Voor .eeuwig te laat.

2. 0, kind van Gods liefde!

Verzwaar niet uw schuld,

Maar word met den vrede

Des Geestes vervuld;

Bedroef dan dien Geest niet

O, doe Hem geen pijn Dat in U uw Heiland Verheerlijkt moog' zijn!

8. De tempel des harten

Van schoonheid beroofd

Sluiten