Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ter visclivangst uit te gaan, de meisjens , door het breien van netten, het naaien van kleêren en het dienen van meer gegoede dorpelingen: want de oude Japik en Janne — zoo heeten //vader" en n moeder" — hadden hun kinderen met wie ze //aan zee" woonden , maar liefst in hun naaste omgeving, om toch maar goed het oog op hpn te kunnen houden, en voelden zich niet dieper gegriefd , dan wanneer een der meisjens de teêre snaar aanroerde van //in stad" te gaan dienen.

Lange werd dau ook hun innigste zielewensch in zoover vervuld, dat zoowel de een als de ander hunner kinderen pas op rijper leeftijd huwde, ofschoon de jongens, ten gevolge van hun beroep, niet zelden weken lang op de groote wateren zwierven.

Maar — welk een genot dan ook, als het scheepjen : n De Verwachtingweer in het gezicht was, ze weer blij * z/aan strand" begroet, en gezond en wel //bij vaders en moedersin de kleine visschershut intrek namen !

Zóó ging het jaren achtereen : allen waren gezond van gestel en werkzaam van aard, en meenden zóó, door de innigste liefde aan elkaar verbonden, vreedzaam hun //daagjens" te zullen slijten.

//Mijne gedachten (sprak de Heere echter) zijn niet uwe gedachten , en uwe wegen zijn niet Mijne wegen."

Reeds geruimen tijd werd op staatkundig gebied een zeer donkere wolk aan den hemel gezien, die eensklaps losbarstte en ook het gulden vijftal in diepe droefheid dompelde.

Sluiten