Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een weinigje licht veel walm van dwaling. Gewinzucht en eerzucht dreven den schrijver aan, die onrijpe vruchten zijne landgenooten aan te bieden en dat nog wel als een religieus systeem.1) Doe ze weg van de tafel; hunne aura hindert ons," en met deze woorden werd de planchette krachtig tegen de werken van Allan Kardec geschoven, zoodat ze een voor een op den grond vielen.

„Wilt gij uwe gevoelens over eenige andere werken doen kennen, die ook over de geestenwereld schrijven?"

„Gij behoeft ze slechts op de tafel onder de planchette te plaatsen."

Ik bracht nu Werner's Schutzgeister te voorschijn.

„Een rein licht straalt uit elk dezer zuivere bladzijden."

Ik nam achtereenvolgens onderscheiden schriften van jeugdige Duitsche clairvoyanten, die de sterren bereisden en over de toestanden en leefwijzen in de geestelijke sferen spraken.

„Ja, zoo is het hier; naar waarheid is alles metreinen eenvoud opgeteekend, zoo goed als dat op aarde in menschelijke woorden geschieden kan; alle menschenwerk is zwak en onvolmaakt, en de taal niet geschikt om aan geestelijke dingen geheel te beantwoorden."

Daar onze geestelijke vrienden hun diepen afkeer van de door Allan Kardec verspreidde leer der Reïncarnatie betuigden, als ten eenenmale leugenachtig en een verdichtsel van onzalige geesten en dwaze menschen, voelde ik mij gedrongen te vragen:

„Moet de verbreiding van zulk een ellendige dwaling

1) Eerst vele jaren later kwam ik tot de ontdekking van de waarheid dezer bewering, die nog bevestigd werd door de jongste onderzoekingen van Emma Hardinge over den waren oorsprong van de schriften van Kardec, die er rjjk door werd, terwijl het door hem gebezigde Medium niet genoemd en slecht betaald werd.

Sluiten