Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rangen en in het heetste van het gevecht, omdat de wapenen hier niet stoffelijk, maar rein geestelijk moeten zijn.

Om den lezer echter een klein staaltje te geven van de ontvangst, welke het bericht van mijne ervaringen bij de religieuse en geletterde wereld vond, wil ik een enkele anecdote uit mijne ontmoetingen ten beste geven.

Ik had aan een vriend, die de houding aannam van niet geheel ontoegankelijk te zijn voor de waardeering van geestelijke verschijnselen, eenige vertrouwelijke mededeelingen gedaan, welke hij belangstellend scheen aan te hooren; ja, onwillekeurig medegesleept in dien aangeboren trek der ziel naar de geheimvolle geestelijke wereld, ging hij zoo ver, mij een persoonlijke ervaring toe te vertrouwen. Na den dood van een hooggeschat vriend, had hij op zekeren morgen, kort voor het ontwaken (dus in halfslaap), een zonderling visioen of droom gehad. Zijn oude vriend liep vroolijk en gezond hem tegemoet, legde op de oude, welbekende, hartelijke manier zijne handen op zijne schouders, terwijl hij zijn naam uitsprak en luide uitriep: „O, het is hier zoo heerlijk!" op dat oogenblik werd hij gewekt en was hij verhinderd verder te hooren. Ik voor mij hield het er voor dat hij even gewis eene verschijning van dien vriend gehad had, als ik van mijne vriendien; maar hij kon dat niet aannemen, omdat hij zich volkomen rekenschap, of liever verklaring wilde geven van het raadselachtige feit. Tot opheldering en bevestiging had ik vrijuit over mijne eigene waarnemingen gesproken en zelfs de onvoorzichtigheid gehad, hem er daarna over te schrijven in al de warmte van mijn geluk en blijdschap van herkregen vrede en hoop.

Dwaze, die ik was, om niet te bedenken langs welk een langen en moeilijken weg ik zelve tot overtuiging was gekomen; ik had een twijfelend gemoed overladen met

5

Sluiten