Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of ter rechter zijde te wijken uit het spoor, dat ik duidelijk erkende als mijne roeping, dan geloof ik, door de veelheid mijner ervaringen, niet onbevoegd te zijn, om de natuur van den tegenstand en den aard van de middelen waarmede mijne beginselen werden bestreden, te kunnen beoordeelen; ja, ik overzie niet alleen de laatste vijftien jaren van persoonlijke worsteling, maar ik laat het oog wijden over het veld van de zeven en dertig jaren van de geschiedenis van het verschijnsel, zooals het begroet is in alle deelen der wereld, waar het zich openbaarde.

En wanneer ik het leger onzer tegenstanders gadesla, dan is het alleen imposant door het groot aantal en de vinnige gebetenheid der bestrijders, maar weinig beteekenend met het oog op de slechte wapenen, waarvan men zich bedient en bovenal door de methode van bestrijding die algemeen schijnt aangenomen. Hunne voornaamste batterij toch is gericht op een windmolen van hun eigen maaksel, dien zij door hun eigen geraas en geblaas doen draaien, zooals zij verkiezen, totdat zij deze denkbeeldige vesting in beeld veroveren en vernielen. Met anderewoorden, zij fabriceeren een denkbeeldigen spiritist, die zij met draken beschilderen en den narrenkap opzetten, om hem daarna kloekmoedig neer te sabelen. Het wezenlijke Spiritualisme, dat zij niet kennen, staat buiten het bereik van hunne slecht gekozen en kwalijk gerichte projectielen; waarlijk, hunne pijlen bereiken of verduisteren de waarheden niet, welke door onomstootelijke feiten in het volle licht zijn getreden.

Ik heb zooveel mogelijk en tot vervelens toe, altijd opnieuw de argumenten der bestrijders getoetst en opgezameld en nog nimmer heb ik in den strijd van het 37-jarig bestaan van onze zielkundige studie een enkel bestrijder aangetroffen, die grondig en volledig de zaken kende,

Sluiten