Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorhangsel, in geen enkel opzicht overeenkomt of iets gemeens heeft met de bijgeloovige en afgodische gebruiken der oude volkeren, waartegen de Israëlieten terecht gewaarschuwd werden — ofschoon iedereen weet, dat eene séance zonder eenige andere ceremonie gehouden wordt als die van een gebed of een lofzang, blijven de orthodoxen van alle kerken maar stokstijf volhouden, dat het hedendaagsche Spiritisme en de heidensche gebruiken van voor drie duizend jaren gelijk staan. Dit is bij de woordvoerders van de partij een boos opzet. Zij weten wel beter, maar zij willen de schare bang maken en door hunne lage lasteringen schrik inboezemen. Zulk een vervalsching van de daadzaken is echter een gevaarlijk spel, want de lichtgeloovige, die op hun gezag deze meening aannam, behoeft slechts eenmaal het oog op den waren aard der zaken te krijgen, of hij ontdekt met verontwaardiging, hoezeer hij is bedrogen en is te vatbaarder om de schoone waarheden te omhelzen, die men hem als gruwelen had afgeschilderd.

De bekende Ds. Blumhardt, die een zeer eenzijdige kennis van een enkele categorie van verschijnselen had opgedaan met het bezeten meisje Gottliebchen, beschouwde alles uit het oogpunt zijner Luthersche duivelstheorie en heeft nooit begrepen, dat de booze geesten, welke hij voor duivelen hield, zijne arme natuurgenooten, verwaarloosde aardbewoners waren, en hij was er zeer wel mede tevreden dat ze voor eeuwig in den poel des vuurs zouden branden. Wij beschouwen die geheel anders. Swedenborg, de groote ziener, leerde ons reeds dat er van tijd tot tijd een gericht of oordeel over de bewoners der donkere sfeer wordt gehouden ; wanneer deze te gevaarlijk voor de menschen zouden worden en een te groote ophooping van verstokte geesten, de gemeenschap met de goede geesten belemmeren zouden, dan

Sluiten