Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar werd dit als satans werk onderdrukt, en met de schrift in den mond en in de hand, voerden de wreede menschenmoorders duizenden onschuldigen naar pijnbank en brandstapel.

God, die een opvoeder is der menschen, heeft door zijn onweerstaanbaren geest, die al het leven en streven doordringt, de zeden verzacht, en veiligheid en rechtvaardigheid geschonken door het geweld te breken, dat door eenige weinigen willekeurig over velen werd uitgeoefend, en alzoo door zyn adem den weg bereid hebbende, voor een betere ontvangst van een nieuwe bedeeling van licht en geestelijke gaven, werkt de Vader dat alles, wat gij nu alom ziet en hoort van personen, die Medium worden of visionair of somnambule en wij beleven de letterlijke vervulling van Joëls profetie in ons midden. Voor onze oogen geschiedt het immers, dat op dienstknechten en dienstmaagden gaven worden uitgestort; dat de ouden droomen droomen en de jongelingen gezichten zien, dat ongeleerden in vreemde talen spreken en onkundigen wijsheid verkondigen, dat de kranken worden genezen door de handen van broeders en zusters. Al deze dingen kunnen niet te niet gedaan worden door het hol gegalm van het dolzinnig en onbeschaamd vooroordeel, dat zich meent te pantseren met kwalijk begrepen en uit zijn verband gerukte plaatsen uit het oude Testament, alsof wij waarlijk nog onder de wet van Mozes leefden.

Nog altijd bouwt men de graven der oude profeten en is gereed steenen op te nemen tegen elke nieuwe profetie dien God verwekt in ons midden.

Het is mede een eigenaardigheid der orthodoxen, om het Spiritisme aan te wijzen als den voorspelden afval. O blinde leidslieden der blinden! door wie de hedendaagsche godvergetenheid gewrocht, als het niet is door uwe verfoei-

Sluiten