Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

OP DE TEENEN GETRAPT.

Van vóór 1870 spreken we niet.

Tot op dat jaar toe waren de Besturen onder ons nog o-eheel in ™ handen Over die vroegere periode dus geen woord. Maar m 1870, toen kwamen de „Irenischen" dan op het kussen; en wie weert dan de vraag van onze lippen: „Wat hebben de Irenischen. als machthebbers m de Kerkelijke Besturen, dan nu deze vijftien lange jaren voor de eere van den Christus gedaan ?"

Bepalen we ons bij de beantwoording dier vraag tot het Classicaal Bestuur van Amsterdam.

Immers dit Bestuur kennen we dan nu eenigszins van naderbij .. wete men wel, dat zulk een Classicaal Bestuur, indien het wil, een ongemeene macht ten goede kan uitoefenen.

Het bezit daartoe twee machtige attributen: ten eerste dat het „toezicht houdt op alle predikantenen ten andere dat het „acht geelt op alle bestaande verkeerdheden en die uit den weg ruimt."

ömds 1870 had men dus mogen verwachten, dat ook de Irenischen

in het Classicaal Bestuur van Amsterdam toezicht hadden <rehouden

op de hier aanwezige Moderne predikanten, en voorts hun invloed

hadden aangewend om al de schriklijke verkeerdheden, die in de

groote Kerk van Amsterdam, met ieders medeweten, voortkankeren, in

de mogendheid des Heeren tegen te gaan. En dat te eer, daar in dit

Bestuur meest Amsterdamsche predikanten en ouderlingen zitting

hadden, die dus van al deze verkeerdheden uitnemend op de hooo-te waren. y

WrMf1 °VermiitS nU e,e,n plassicaal Bestuur volstrekt niet uitsluitend handelt op ingekomen klacht, maar tot handelen geroepen is. zoodra op welke wijze ook, eemge verkeerdheid tot zijn kennisse is gekomen'

Sluiten