Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19°. Al voorts heeft ditzelfde Bestuur bewerkt, dat iu plaa den wegens „verregaande onrechtzinnigheid" gesehorsten predika B. van Schelven op Zondag den 24 Januari in een onzer kerken de hoog rechtzinnige heer Ds. Ternooy Apèl.

/

En om op al deze uitingen van onbeteugelden en oningeto' hartstocht de kroon te zetten, heeft dit Clascicaal Bestuur var sterdam, ten 20e. het bestaan, de heeren P. van Son c.s. door den tr van nog een ander Bestuur, aan nog een derde hooger Bestuur te dragen ter ontzetting uit hun ambt.

Bij deze twintig nummers van onzen Catalogus blijve het loopig.

Ze komen voor rekening van de H.H. Ds. B. J. Adriani, Posthumus Meyjes, Dr. G. J. Vos Azn., Dr. E. Laurillard, Ds. van der Dussen, Ds. N. H. de Graaf, Ds. A. H. den Boer, en de ■ lingen F. Ham, H. Höveker en C. Hermanides.

En nu, eerst de geschiedenis zal over zoo hartstochtelijken moed, slechts door de aangedurfde verkrachting van het recht < naard, eens haar beslissend oordeel vellen.

Maar zóóveel durven we aan dit Classicaal Bestuur van Amst toch reeds nu verzekeren: Den kuischen lof van het sine ira et studio, c „van zich aan persoonlijken afkeer even stellig als aan pari gespeend te hebben", ontvangt het bij de einduitspraak van dien ( murwbaren rechter stellig niet.

X.

MOTIEP. '

Intusschen laat zich, in afwachting van deze uitspraak d< schiedenis, toch nu reeds de vraag niet onderdrukken: W at wa: zoo ongehoord optreden toch de drangreden, de prikkel, het mc

En hierop nu moet o. i. kortweg geantwoord: Verborgen was wel het vurig verlangen, om de macht der Gereformeerden te ken, vooral die van hun leidsman; maar beleden motief was alle» ongegronde vermoeden, dat ze te staan zouden komen voc verbreking van het Kerkverband.

Het eerste mag, helaas, niet verheeld!

Een lid uit den Kerkeraad heeft zich niet ontzien, het onb peld in het Roomsche blad de Tijd te verraden: „Ons doel, ons s ons wenschen, ons werken zoo schreef hij, .is maar om aai Kuyper de neerlaag toe te brengen

Al wat men uit Irenische kringen verneemt, doet dan ook 1

Sluiten