Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ds. W. Kravcnbelt op 10 Mei 1883, door den heer Holtzman op 10 April 1879, en op 16 April 1879 even plechtig en heilig door den WelEerwaarden Heer II. I • Hogerzeil:

Ge gelooft uw oogen niet.

En toch, helaas, het is zoo. , ,

Resumeerende wat deze Heeren plechtiglijk verklaard en belootd, en allen in bijzijn van getuigen, ook voor den Kenner der harten, betuigd hebben, komt men tot deze samenvatting:

Wij ondergeteekenden verklaren en beloven , dat wij ons stipt gedragen zullen naar de bepalingen van ons Reglement , gelijk dit laatstelijk in 1875 gewijzigd is ; en beloven diensvolgens 0. m. 1°.

dat wij leden der Kerkelijke Commissie, die onder kerkelijk censuur mochten komen, zuilen blijven handhaven als kerkvoogden; 2°. dat we nooit eenige bemoeiing van het classicaal bestuur tzij

als Hooger Bestuur , 'tzij doende wat des Kerkeraads is , in Beheerszaken zullen toelaten; en 3°. dat we nooit zullen gedoogen dat iemand aan ons Reglement torne , zonder goedkeurende medewerking van de Kerkvoogdij.

(w. g.) B. J. ADRIAN1.

G. J. VOS Azn.

H. HÖVEKER.

N. H. DE GRAAF. J. W. GUNNING. J. BRUMMELKAMP. J. W. HOLZMAN. W. KRAYENBELT en H. V. HOGERZEIL.

Wat zegt het publiek hiervan?

Wat zegt hiervan de eigene consciëntie dezer heeren.

XVI.

EEN LAATSTE BORSTWERING.

Onze Minister van Oorlog met zijn ambtgenoot van Marine, weet er van te spreken, hoe onophoudelijk ons land genoopt is, zijn. mi delen van verdediging te wijzigen, naar gelang de instrumenten van

aanval vpraiidcrGii van karciktör.

Aan die gemeene wet kon ook ons Vrij Beheer niet ontkomen. Wat in 1810 veilig seheen, was het niet meer in 1859. W at 1869 o-een bedenking opleverde, eischte wijziging m 1875. Enzoooo' wat in 1875, naar den toenmaligen staud^ der zaken, voldoende wie

«•ekeurd, wekte eenige bedenking in 1885.

Ö

Sluiten