Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Plotseling was de Synodale Hiërarchie met haar Attesten-h\x\ in onze Gemeente komen dreigen, en de Synodale Commissie riep uit de residentie : „Leg het hoofd in den schoot, of we zullen u vinden !"

Dit maande tot ernst.

Het hoofd in den schoot leggen, ging wel. Maar dan zou God de Heere ons vinden in den dag des oordeels.

Dat móchten we dus niet

En wat was nu natuurlijker, dan dat de Kerkeraad en de Kerkvoogdij van Amsterdam, ziende dat het, zeer tegen onzen zin en geheel tegen ons bedoelen, toch ten oorlog ging, zich afvroegen, of het Vrij Beheer genoegzaam beveiligd was.

Er werd nog eens nauwkeurig rekening en inspectie gehouden, en op zichzelf vond men alles in behoorlijke orde. Te meer nu tien jaren over 1875 waren heengegaan, en al de toongevende mannen door eigen handteekening aan de toen gemaakte bepalingen gebonden waren.

Het kon er dus op gewaagd.

Ja, we willen meer zeggen, had men zich in die ure ook maar van verre durven voorstellen, dat men in steê van een geregeld leger, naar wetten van krijgsmanseer in het veld verschijnend, een aanval van de Zwarte vlaggen zou hebben af te weren, geen steek zou aan het • Reglement zijn getornd.

Maar wie kon zoo iets vermoeden ?

Wie mocht, zonder zijn achting voor de broederen te verkrachten, ook maar onderstellen, dat Bedienaren des Woords, die eerst plechtig in Den Haag gaan verklaren: „Zulke attesten afgeven is tegen Gods Woord!" — het straks toch doen zouden?

Wie mocht, zoolang trouw aan afgelegde belofte nog heilig aan de consciëntie is, ook maar onderstellen, dat de onderteekenaars der bovenstaande plechtige verklaring, straks tegen hun eigen eerewoord in zouden handelen ?

Meer nog, wie kon, wie dorst onderstellen, dat Dr. Yos, in bond met Dr. Laurillard, den heer Ds. P. van Son c. s. van „verregaande onrechtzinnigheid" zou komen aanklagen ? .

Kortom, wie kon, zonder aan de menschelijke eere te kort te doen, ook maar één oogenblik aannemen, dat geschieden zou, wat werkelijk geschied is?

Dit was een fout. Volkomen toegegeven! Maar een fout, waarin we onze eere blijven stellen. We zijn tienmaal liever door sluwheid overmand, dan dat we ons eigen hart onteerd hadden door derwijs ergerlijk van Broederen te denken.

Vandaar dat de Kerkeraad, rekenend op een geregeld beleg naar de krijgswet van beschaafde volken, te rade wierd, op twee punten de lijn van verdediging te wijzigen.

Sluiten