Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vestigen, die het vertrouwen in de axiopistie van den heer Hogerzeil meer schokken dan ons lief' is.

We geven ze op het cijfer af.

PUNT EEN.

Op blz. 10 van zijn eerste stukje schrijft de heer Hogerzeil:

De predikant alleen neemt niet aan; het is het werk van een Kerkeraadscommissie, welke bestaat uit een predikant en één of meer ouderlingen. Vertrouwt men nu een lid van die commissie niet; vreest men, dat hij leerlingen zal toelaten, die afgewezen moesten worden, dan is het juist de dubbele plicht der anderen, om op hun post te wezen.

Wat hier staat was waar tot op 1879. Maai na dit jaar is het desbetreffend artikel gewijzigd, en thans eindigt dit artikel met deze, alle dubbelzinnigheid afsnijdende woorden : , De aanneming geschiedt, namens den Kerkeraad, door den predikant."

Wist de heer Hogerzeil dit niet? Ik ben er zelf bij geweest, toen het hem in den Kerkeraad tot driemalen toe herinnerd is.

Toch schrijft hij in lijnrechten strijd hiermee, dat de aanneming, niet door den predikant, maar door een Commissie van drie leden geschiedt.

Hoe dit te verantwoorden ?

Te verantwoorden bovenal, waar men „voorlichting" zegt aan te bieden voor een aan den doolhof der Synodale reglementen gansch ongewend publiek P

PUNT TWEE.

Op bladz. 5 van hetzelfde stukje schrijft de heer Hogerzeil:

Nu bepaalt het huishoudelijk reglement van den Kerkeraad , dat aan ieder der predikanten twee ouderlingen worden toegevoegd, die met hem voor iedere kerkelijke wijk de wijk-commissie vormen. Bij iederen ofïieieelen arbeid in deze wijk, welke met de ouderlingen of in hunne tegenwoordigheid verricht moet worden, moet de predikant zich dus tot zijne wijk-ouderlingen wenden. Deze zijn verplicht, en hebben dit ook op zich genomen, om hem terzijde te staan.

Ook deze voorstelling is onwaar.

Er worden geen ouderlingen „toegevoegd", maar beide, predikanten en ouderlingen, worden even zelfstandig gecommitteerd. Zoo weinig

l) Wel heet het, dat »ter aanneming een predikant en een of meer ouderlingen worden afgevaardigd," maar de slotzinsneè kent het absolute recht tot de eigenlijke aanneming, bij uitsluiting van de ouderlingen, alleen aan den predikant toe. Heel het artikel staat afgedrukt in Het Dreigend Conflict p. 15.

I. 2

Sluiten