Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de mailboot" de voorslag, dien meergemelde Ds. Hogerzeil iu goeden ernst aan zijn medekrijgsknechten van Koning Jezus doen durft. Lees maar op blz. 22 van zijn eerste brochure; daar staat het.

Ik zou zeggen, wanneer c in een Kerk als de onze dingen gebeuren, die men met Gods Woord en haar duidelijke belijdenis in strijd acht, dan is het dure plicht op iedere wettige wijze daartegen te protesteeren en te pogen er onder Gods zegen verandering in te brengen, maar slaagt men niet, vindt men bij de wettige besturen geen gehoor, dan blijft er niets anders over dan om of zulk een Kerk te verlaten, of onder protest er in te berusten, hopende en biddende, dat de Beere God het zelf wenden mag.

Oorspronkelijk was dit denkbeeld van den heer Hogerzeil niet. Deheeren Douvves en Feith, uitgevers van het „ Kerkelijk Wetboek"', beiden aarts-Synodalen, waren hem in deze prachtige vondst vóór geweest.'

„Betaamde het niet", zoo vroegen deze op blz. X hunner Inleiding, „betaamde het niet aan eerlijke mannen, aan zulken, van wie men verwachten mag dat ze het recht en den vrede liefhebben,.... óf te trachten om door alle wettige middelen „redres te krijgen", óf, zoo men dit onmogelijk acht, en meent niet te mogen gehoorzamen, zijne betrekking als bestuurder der kerk neêr te leggen, zoo niet de kerk zelve te verlaten, liever dan voort te gaan, haar te beroerenf" Prof. Dr. J. J. van Toorenenbergen maakte in 1879 op deze woorden, (met die van den heer Hogerzeil volmaakt eensluidend) deze scherpe kantteekening: „Inderdaad dit is duidelijke taal. Rome kan er zich bij neerleggen.'1''

We betuigen aan Dr. Van Toorenenbergen met deze kernachtige maar scherpe critiek onze hartelijke instemming.

Onder Rome moet men zoo spreken, maar wie Protestant heet en zulk een advies durft geven, kwetst zijn eigen levensbeginsel. Het zou wat fraais zijn!

Ge zijt van Gods wege in uw ambt geroepen. Plechtiglijk hebt ge bij uw bevestiging beloofd, tegen het indringen van de wolven in de kudde te zullen waken.

En nu komt de wolf, en hij spert zijn muil tegen u, en gij ... . zet het op een loopen.

Wat soort Kerkbegrip huldigt men toch?

Zonder dat er een geestelijke Synode is, die recht heeft in geestelijke zaken te beslisssen, zal men aan een ongeloovig Bestuurscollege heel de Kerk van Amsterdam overlaten!

Uw Kerk zal met een zwemclub, een dierentuin, een sociëteit op één lijn staan. Gevalt het u niet langer, dan bedankt ge voor uw lidmaatschap. En uit is het!

Is er dan geen leer der Verbonden meer?

Sluiten