Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maakt is van onschuldig vergoten bloed der Mooren, niet een vloek gelegd tot op dezen dag toe?

Heeft niet Karei V zich verlaten en veracht gevonden in zijn laatste? Nadat Maurits, zijn veldheer, hem bedrogen en gedwongen had tot den pauselijken vrede, verloor hij zijn luister. En mogelijk is dit één van de iredenen, waarom hij in 1555 de regeering van Spanje en de Nederlanden aan zijn zoon opdroeg. Nadat hij zijn zoon boven zich zeiven gesteld had, kreeg hij ternauwernood zijn bedongen inkomsten. Zijn eigen zoon heeft zijn biechtvader, onder den naam van een ketter, laten ombrengen. Hij zelve heeft met zijn stervenden mond de leer moeten rechtvaardigen, die hij vervolgd had. Hij vond in zijn uiterste geen troost als in de leer der rechtvaardigmaking eens zondaars voor God, zooals Luther die gepredikt had, (Zie Leydekker, Oudheden, 2de deel, blz. 211.) Al het loon, dat hij trok van zijn vervolgen, was de verwoesting van die landen, die God onder zijne heerschappij gesteld had.

Hendrik II, koning van Engeland, brandmerkte 30 Waldenzen op het voorhoofd en verbood zijne onderdanen, deze menschen huisvesting te geven of onderstand te doen. Hij zelve heeft deze smadelijke straf ondergaan, dat hij is gegeeseld door monniken, op zijn naakte lijf. En stervende, trokken hem zijne hovelingen naakt uit, en lieten hem aldus op een schandelijke wijze liggen, totdat een van zijne pagiën daarbij komende, het onderste deel van zijn lichaam bedekte. (Zie Corput, 4e deel, blz. 712.)

Rome heeft den mond nog al eens vol over mirakelen, maar is het geen wonder genoeg, dat zoo een groot werk als de reformatie, door zulke kleine middelen en op zulk een wijze is teweeg gebracht? En verdient ook dit geen opmerking, dat er zoo groote verandering door de reformatie is ontstaan? In alle manieren. Door de wapenen, die uit het Woord van God gehaald zijn, heeft de antichrist een doodelijke wonde ontvangen. Na dien tijd heeft de Roomsche stoel zijn ontzag verloren. Men vreest nu

Sluiten