Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vele Chr. scholen den gi<ond gelegd wordt, waar men zulke verwaterde leerboeken voor de Vaderlandsche geschiedenis er op na houdt, waarbij de scherpe punten weggelaten zijn, zoodat ze haast op een Roomsche school gebruikt zouden kunnen worden. Neen, we mogen Rome op geenerlei wijze vleien, want ze is altoos geweest er is nog het broeinest van allerlei zedelijke en geestelijk< gevaren, waardoor ons land ondermijnd wordt. Door hef ongeloof te willen bestrijden met het bijgeloof, raakt mer steeds verder in Rome's strikken verward. ■'

Al sprak dan ook Prof. Bavinck eens te Kampen to Dr. Schaepman, dat het slechts de kerkmuren zijn, di< ons van elkaar scheiden, doch hierboven zien we el kander weer, dan kunnen we dit niet anders dan droevi taal noemen uit een Gereformeerden mond!

Werd onlangs nog dit zelfde liedje gezongen, toen d heer Van Wijnbergen jubileerde, er is immers in d Roomsche Kerk geen zaligheid, waar ze de eere Gods o] allerlei wijze te na komt, en daarom nooit vrede me Rome! Wie hiervan wat meer wil weten, leze het klein werkje van W. Spek over den anti-Christ of de paus vai Rome, bij den uitgever dezes a 35 cent verkrijgbaar.

Waarom wordt er in vele kerken weinig of niet gespro ken over de gezegende reformatie, als die gedenkwaardig 31ste October aanbreekt, en waarom is het op vele plaat sen afgeschaft, om op dien datum een hervormingspree' te houden, opdat de groote daden des Heeren in gedach tenis bij ons volk zouden blijven? Een z.g.n. heilige Vadei die zich den eeretitel aanmatigde van Stedehouder vai Christus, noemde den godsdienst van het Christendon „de groote fabel", uit den ouden tijd afkomstig, die hi uit enkel winstbejag in eere hield.

Om zijne geldverkwisting wat te onderschragen, en te vens om den opbouw van de St. Pieterskerk te Rome voor te zetten, gaf hij aflaten uit, die niet slechts te koop wa ren, om tot vergeving der zonden van levenden te diener maar ook konden dienen tot verlossing voor de afgestor

Sluiten