Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of beleden heeft. Neen, maar als ze de macht had, zou het monster zijn zelfden aard nog vertoonen! Waar ze van bruut geweld moest afzien, daar neemt ze nu alle list te baat, veinzende het goede voor ons land te zoeken, doch niets beoogende dan de belangen der Roomsche kerk, en daaraan desnoods alles opofferende. Daarom — waakt! ! !

Geachte lezers! We willen u verder nog enkele punten aan wijzen, waarom Rome zoo gevaarlijk is, doch opent vooral uwe oogen voor de bedrieglijkheid, die ze onder alles in 't werk stelt. Die anderen wil verleiden, moet hetgeen hij voorstelt zóó weten te bedekken, dat het nuttig schijnt te zijn, of ten minste, dat het zoo schadelijk niet schijnt als het is. Hiertoe dient de geveinsdheid, dat men Christus aanneemt en hoog van Hem opgeeft, Zijn Naam veel op de lippen neemt, Zijn beeltenis overal te kijk stelt, en voorgeeft naar Zijn Evangelie te willen leven. Ze leeren den leugen, maar bedekken die door het kleed der geveinsdheid.

Rome's hoofd, de anti-Christ, wil zooveel zeggen als een tegen-Christus, of die zich in de plaats van Christus stelt. De paus, die den vader der leugen tot zijn leermeester heeft, tracht de menschen te misleiden, soms met ronde woorden, doch meestal met bedekte termen, zich aanstellende alsof hij de Christus was. Dus geen grove vijandelijke macht, die men in het communisme of anarchisme ziet opkomen, en die door velen (zelfs geleerden) wordt gehouden voor den anti-Christ, die volgens hen nog te komen staat. Zulke geweldenaars, die er reeds zijn, en welke er ook nog mochten komen, trachten Christus in woorden en daden niet na te bootsen, zooals de paus doet, maar trachten met bruut geweld, al wat naar godsdienst ruikt, te vertrappen.

De anti-Christ of de paus heeft door lange ervaring heel wat geleerd, dus weet hij zeer goed, dat hij in de 20e eeuw met geen schavotten en brandstapels zijn verderfelijke leeringen en praktijken kan doorzetten, hoewel hij dit

Sluiten