Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goddelijke leer tracht te ondermijnen op een duivelsche

wijze. ^ .

Schijnbaar stelt hij zich niet tegen de leer van Christus en Zijne Apostelen, zoodat niemand zou denken, dat hij Gods Naam verloochent, want had hij in 't openbaar Christus bestreden, dan zou hij terstond ontdekt zijn en nooit zulk een gezag in de kerk hebben kunnen krijgen als hij nu bezit. Hij is dus een bedekt vijand van Christus, onder voorwendsel, dat hij Zijn dienaar en stedehouder is. Onder den schijn van de verkondiging des Evangelies, zou hij onder een Christelijken naam de eenvoudigen bedriegen en alzoo Christus tegenwerken.

Zoo ziet men den anti-Christ nog ten huidigen dage zijn verderfelijke politiek op een sluwe wijze in stad en land indragen, alles onder den schijn van godsdienstigheid, die zijne verderfelijke lading moet dekken.

. . _ • i. • J /-ii>«4-1 ie

Hij matigt zien de eer en waarcugneia aan, uie wuioiua alleen toekomt en is daarom de groote tegenpartij van Christus, die door den Vader gezalfd is tot profeet, priester en koning. Hij is de eenigste en opperste Profeet en Leeraar van Zijn Kerk, Wiens leer wij alleen hooren en gehoorzamen moeten.

Ook hier kant Rome zich op een brutale wijze tegen, zeggende, dat haar paus een onfeilbaar leeraar van de kerk en uitlegger der Schriften is, die niet dwalen kan. Leert Gods Woord ons, dat Christus onze eenige Hoogepriester is, Die Zich voor de Zijnen overgaf tot een offerande en een slachtoffer Gode tot een welriekenden reuk zoodat Hij een eeuwige verlossing teweeg bracht en volmaakte degenen die geheiligd worden, daar zien wij Rome benevens den eenigen Hoogepriester andere priesteis en een andere offerande, de mis, invoeren. Zoo stelt het pausdom naast den eenigen Voorbidder ter rechterhand Gods nog andere voorbidders, n.1. Maria, Petrus, Paulus en allerlei z.g.n. heiligen. Ook het Koninklijk ambt van Christus betwist de anti-Christ, waar hij zegt, zelf het

hoofd der kerk te zijn, wien alle leeraars en ieeK.cn un

Sluiten