Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uw geloof wel uitspreken, maar niet in zooverre dat verband houdt met uw politieke denkwijze. Hier tegenover stél ik nadrukkelijk, dat indien het geloof dan toch eenig verband houdt met de politieke denkwijzé, inen dat ook bescheidenlijk te kennen mag geven, zooals . in de Memorie van ~ Antwoord is geschied. En indien de geachte afgevaardigde zou beweren, dat er tusschen het geloof en de politieke denkwijze geen verband mag bestaan, dan antwoord ik, dat daaraan nu eenmaal niets is te dóen. Zoo kan zelfs die geachte afgevaardigde de geesten en zielen van zijn medemenschen niet regeeren, dat hij in Staat zou zijn. dat tegen te gaan.

De gea elite afgevaardigde uit Amsterdam 111 beschouwt deze zaak eenigszins anders. Deze is niet als de geachte afgevaardigde uit lonkhuizen opgestoven over de naar de- meéning van dien geachten afgevaardigde hier binnentredende antithese. Hij heeft gezegd: och, wei neen,' die antithese komt zoo dikwijls niet voor : maar gij moet eigenlijk uitleggen dat uw beginsel overal is toegepast door de gelieele rechterzijde "op dezelfde wijze, en dat dit in alle opzichten tegen dat van links overslaat. Hat betoog zal ik niet beproeven, omdat ik het niet wil omdat ik het niet kan en omdat het ook niet juist zou zijn Vooreerst wil ik het niet, want het is niet mijn roeping hier een antithese te stellen. Ik blijf bij mijn thesis, en wie die niet wil aanvaarden, moet hef zelf weten. Hoe iemand zich daaraan kan ergeren is mij niet duidelijk. Maar ik kan ook niet betoogen, dat die thesis'door de geheele rechterzijde op dezelfde wijze wordt toegepast, en evenmin, dat die toepassing leidt tot resultaten, die in alle opzichten tegen de resultaten, die van links bereikt worden, overstaan. Want het is niet alleen van algemeene bekendheid, dat_ er zekere diversiteit is aan de rechterzijde, maar ook dat er sommige punten zijn. waaromtrent men tot. resultaten kan komen, waartoe ook de leden van de linkerzijde komen. Dat is altijd erkend geweest onder het Kabinet-Mackay, onder het Kabinet-Ivuyper en ook onder andere Kabinetten, terwijl de rechterzijde in de oppositie was, en dan zou ik nu volgens den geachten afgevaardigde uit Amsterdam 111 moeten gaan betoogen, dat ik een politiek heb met resultaten, die m a 11e opzichten tegen die van de linkerzijde overstaan? Hoe kan een zoo scherpzinnig man ineenen, dat ik mij aan een dergelijke Don-Quichotterie zou schuldig maken?

De heer Troelstra: U stelt mijn vraag totaal verkeerd voor, maar ik zal u daarop wel nader antwoorden.

De heer Heemskerk, Minister van Binnenlandsche Zaken: Dat zal mij aangenaam zijn. Maar nu het overige deel-der politieke zijde van de zaak. Het Kabinet bedoelt cle positie van een Kabinet van rechts in te nemen, en daardoor ook bevrediging te schenken. Vat is de beteekenis van de coalitie? Is zij* deze, dat zij zich op alle

punten tegenover de linkerzijde stelt? Neen, volstrekt niet op aile

punten want wij weten het nu eenmaal, er zijn een aantal punten van Regeerïngsbeleid, waaromtrent wij met elkander tot gemeen overleg kunnen komen. De principieele redenen waarom dat kan, zijn bekend' dikwijls uiteengezet en practisch ondervonden. Ik ga zeUs eenigszins verder, en in dit opzicht ben ik het met den geachten ,i gevaardigde uit G-oes in vele opzichten eens: hoe meerde beginselen van de rechterzijde worden toegepast, des te meer zal de linkerzijde er door bevredigd worden.

Men heeft mij opgemerkt, dat een van de onderwerpen op heul werkprogram, dat nog de meeste kans had tot een principieele •• tegenstelling' aanleiding te geven, was subsidieering van bijzondere middelbare scholen, en ziet, velen van de Imkerzijde verklaren om

Sluiten