Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schentijd dat zij niet is vergaderd, aan de Algemeene Synodale Commissie.

(1) Zie de tweede aant. op het voorgaande arl.

Art. 15.

Iedere beslissing van een kerkelijk collegie is vatbaar voor hooger beroep bij het in opklimmenden rang volgend collegie.

'Yan beslissing, in hooger beroep gevallen, wordt geen nieuw appèl toegelaten, doch kan alleen vernietiging worden gevraagd, wegens schennis of verkeerde toepassing

der reglementen.

Het verzoek tot vernietiging van uitspraken van klassikale en Provinciale Besturen, alsmede van de Waalsche Commissie en het Kerkbestuur van Limburg, wordt gedaan bij de Algemeene Synodale Commissie, die in dezen beslist. (1)

In geval van vernietiging wordt de zaak verzonden aan een ander collegie, van gelijken rang, als dat de vernietigde uitspraak heeft gewezen. Als ook dit collegie uitspraak heeft gedaan, is de zaak definitief beslist.

De Synode, geroepen om, hetzij in eersten aanleg, hetzij in hooger beroep, uitspraak te doen, wordt bij uitloting verminderd op de helft harer leden. Indien van die uitspraak herziening wordt gevraagd, wordt de zaak voor de geheele Synode gebragt, die haar definitief beslist. (2).

(1) Zie art. 70 3" en 74.

(2) Herziening van eene uitspraak der Synode, in eersten aanleg gewezen, was, onder de werking van het A. R. v. B. van 1816, omslagtig en kostbaar. Volgens art. 89 en volgg. van het Regl. v. Opz. en Tucht werd gevorderd de verzekering eener som van f 1,200 onder den Quaestor-Generaal, tot hoeding der vermoedelijke kosten eener vergadering van herziening. Toch verrast de bepaling, dat de A. S. C., onmiddellijk uitgaande van, en in betrekking staande tot de Synode, bevoegd is, om van eene uitspraak, door de bij uitloting op de helft harer le-

Sluiten