Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nere, bestaat, is zamengcsteld uit één of meer predikanten en uit ouderlingen en diakenen.

Tot den bijzonderen, die slechts in gemeenten met drie of moer predikanten gevonden wordt, beliooren alleen predikanten en ouderlingen, terwijl diakenen aldaar ook een afzonderlijk collegie uitmaken.

De Kerkeraad vertegenwoordigt en bestuurt de gemeente; en wel de algememe of ook de bijzondere Kerkeraad, naar mate de zaken, die te behandelen zijn, tot den eenen of tot den anderen behooren.

Art. 20.

Aan predikanten is toevertrouwd en aanbevolen: de openbare verkondiging des Evangelies, het bedienen van Doop en Avondmaal, de leiding der openbare Godsdienstoefening, de huwelijksinzegening, het geven van Godsdienst-onderwijs , de herderlijke zorg, en het besturen van al de vergaderingen^ des Kerkeraads.

Aan ouderlingen is toevertrouwd en aanbevolen: met predikanten bezig te zijn in de herderlijke zorg voor de gemeente, de bevordering van en het toezigt op het Godsdienst-onderwijs, en de handhaving van orde en tucht; voorts het ijverig zamenwerken met dezen in alles, wat aan de Christelijke volmaking der gemeente kan dienstbaar wezen (1).

Aan diakenen is toevertrouwd en aanbevolen de meer bijzondere zorg voor de armen der gemeente. Daartoe zijn zij belast met het dagelijkscli beheer der diakonie-goederen, met het innen van alle, onder welken titel ook, aan de diakonie der gemeente aankomende gelden, met de inzameling der liefdegaven en met het besteden van dit een en ander tot die Godsdienstige en zedelijke einden, welke de Christelijke gemeente voor hare armen beoogt (2).

In gemeenten met één of twee predikanten doen zij dit onder medewerking, en in die met drie of meer predikanten onder toezigt van predikanten en ouderlingen.

Het vaststellen van collecten , de zorg voor de diakoniegoederen (3), alsmede voor de geestelijke behoeften der armen, is overal aan predikanten, ouderlingen en diakenen te zamen opgedragen.

2

Sluiten