Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geen Kerkernad of gemeente kan het regt van vrije beroeping in eene collatie veranderen, noch ook immer aan iemand overdragen.

(1) Z.M. B. verklaart sub. 10°, dat uit art. 24 niets zal kunnen worden afgeleid ten nadeele der regten van collatoren en floreenpligtigen. Men leze wat door h. j. spijker is aangeteekend op het O. G. A. R. bl. 33—36, alsmede fape, Aant. op het O. G. A. R. bl. 29—35.

Art. 25.

De huishoudelijke belangen der gemeente kunnen, in overeenstemming met de algemeene of provinciale verordeningen, door plaatselijke reglementen worden geregeld, doch zal van zulke reglementen mededeeling aan de Classikale Besturen geschieden (1).

(1) Plaatselijke reglementen behoeven de goedkeuring van het Cl. B. niet; het is voldoende, dat de Classikale Besturen van al de plaatselijke reglementen kennis bekomen. H. S. bl. 310.

tweede afdeeling.

De Ringen.

Art. 26.

Predikantsplaatsen van ééne gemeente of van eenige gemeenten te zamen worden vereenigd tot ringen.

Naar plaatselijke omstandigheden is die vereeniging zóó ingerigt, dat de dienst in de gemeenten, ook bij vacature en andere ongelegenheden, steeds behoorlijk kan worden waargenomen.

In de bestaande verdeeling kunnen geene veranderingen worden gemaakt, dan door de Provinciale Kerkbesturen, na vooraf de consideratien der in de zaak betrokkene Classikale Besturen te hebben ingewonnen. (1)

Sluiten