Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

twee; die van 21 tot 35 drie; van 36 en daarboven vier predikanten benoemen.

(1) Emeriti en predikanten buiten bediening kunnen derhalve niet als leden van Classikale Besturen worden benoemd: H. S. bl 318.

(2) Oud- ouderlingen zijn benoembaar. H. S. bl. 317.

(3) Ten gevolge der nieuwe verordeningen, reeds in werking gebragt bij de Gewijzigde artikelen en bij dit Reglement bestendigd , hebben de kerkelijke besturen eene aanwinst van leden verkregen, waaruit echter verhooging van kosten is voortgegevloeid, terwijl nogtans de middelen om de presentie-gelden en de reiskosten der nieuwe leden uit te betalen, niet zijn aangewezen. Op het verzoek van een der kerkbesturen aan de Synode, om maatregelen tot voorziening te beramen, heeft de Vergadering besloten te antwoorden, dat de Synode , hoezeer erkennende de regtmatigheid van het verzoek, voor het tegenwoordige niet in staat is, om aan deze wenschen gevolg te geven. H. S. bl. 389 , 393 en 407. — Zie Z. M. B. Sub. 11°.

Art. 42.

De praeses, assessor, scriba en verdere "leden van dit bestuur worden, met hunne secundi, benoemd door de Classikale Vergadering, bij vrije keuze.

De scriba en zijn secundus worden bij voorkeur gekozen uit de predikanten van de classikale hoofdplaats of hare] nabijheid.

Praeses, assessor en scriba blijven als zoodanig werkzaam , gedurende den tijd van hunne zitting.

Art. 43.

Aan de Classikale Besturen wordt opgedragen, behalve het vermelde in art. 12 :

1°. het toezigt over de gemeenten, predikanten (emeriti zoowel als dienstdoende), candidaten tot de Heilige dienst, ouderlingen en diakenen (verg. art. 22);

2°. het kennis nemen van geschillen bij of tusschen de Kerkeraden der gemeenten, alsmede tusschen dezen en de ringen, of tusschen de ringen onderling (1);

Sluiten