Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3°. de behandeling van geschillen en van zaken, behoorende tot de kerkelijke tucht, te weten: over de leden der gemeenten in cas van appèl, en over predikanten, candidaten tot de Heilige dienst, ouderlingen en diakenen, ter eerster instantie;

4°. het examineren van degenen, die tot het geven van Godsdienst-onderwijs verlangen te worden toegelaten, en het verleenen van admissie aan zoodanigen, bij gunstigen uitslag van het onderzoek;

5°. het waken voor de belangen van vacante gemeenten, en van predikants-weduwen en weezen in het ressort, alsmede voor de regten der Classe op de classikale weduwenbeurzen (2);

6°. het toezigt op de administratie der diakonie-, en het acht geven op die der kerkelijke goederen (3);

7°. het nemen van noodige maatregelen tot het bepalen in geval van onzekerheid, het beslissen in geval van geschil , en het veranderen in geval van noodzakelijkheid , van de grensscheidingen tusschen de onderscheidene gemeenten onder hun ressort, na de Kerkeraden der belanghebbende gemeenten gehoord te hebben, en, wat verandering betreft, onder goedkeuring van het Provinciaal Kerkbestuur (4);

8°. het jaarlijks geven aan de Classikale Vergaderingen van een beknopt verslag der gewigtigste werkzaamheden, door het bestuur verrigt.

(1) Geschillen bij de Ringen of tusschen leden van dezelfde Ringsvergadering worden mede bij het Classikaal Bestuur behandeld. Zie art. 32.

(2) Is de bepaling voorkomende in art. 67 van het A. R. v. B., nopens het opnemen der rekeningen van de Classikale weduwenbeurzen in de Classikale Vergaderingen, in dit Reglement opgenomen . het draagt bovendien aan de Classikale Besturen op; [(• icaken voor dn vcgten dcT CIcissg op d& ClassikulG wvduwenbeurzen. Dergelijke fondsen ontstaan uit de jaarlijksche bijdragen van vroegere predikanten (door legaten of giften vermeerderd), opgerigt tot een blijvend doel, — om uit de vruchten daarvan de weduwen van hen en hunne opvolgers te be-

Sluiten