Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaatsen ; dan is het vaak moeijelijk zich zeiven gelijk te blijven en zijne dwaling te erkennen, en dan zou men 0113 ligt euvel kunnen duiden , dat wij ons gevolg niet hadden terug gehouden. Doch, hoe gaarne wij uit dit oogpunt ook zouden zwijgen, een pligtgevoel roept tot spreken. En wij wenschen die stem te volgen, wetende dat wij geroepen zijn om dienstknechten Gods , en niet van menschen te zijn ; wij wenschen het te doen als in tegenwoordigheid Gods, met het doel om zoo mogelijk iets bij te dragen , als middel in s Heeren hand, tot bevordering van vereeniging onder de strijders voor 's Heeren waarheid. Wij hopen het te doen met zoo veel bezadigdheid en zachtheid als behoudens een zoo veel noodig rond uitspreken onzer overtuiging eenigzins mogelijk is. En geve Hij, die alleen elk geschil regt kan beoordeelen, ons licht om juist gevolg te trekken en te spreken, en u 0111 den inhoud van dat spreken zonder veroordeel en biddend te toetsen.

Vooraf een paar opmerkingen. De eerste is , dat wij ons eigen gevoelen over de te noemen verschillen zelve niet verder doen kennen dan het, hier of elders, door den gang of het doel onzer beschouwing gevorderd wordt. De reden is niet eene vrees van ook hier woord te houden , hetgeen wij ter zijner plaats gewoon zijn voor onze gemeente rond uit te spreken ; maar, dat dit ons veel te uitvoerig zou doen worden, dat wij alle aanleiding tot verbittering bij het schrijven met een vrededoel zooveel mogelijk willen vermijden , en allermeest, dat wij gaarne zooveel doenlijk de aandacht onzer lezers wenschen af te houden van het verschil zelve , of wie der strijdenden daarin regt heeft, om [die daardoor zoo veel te sterker te vestigen op het gewigt daarvan , of op de vraag : Is het belangrijk genoeg om deswegens de broederlijke liefde te breken ? — Belangrijk genoeg, zeggen wij; immers, en dit was de tweede opmerking, ook wij kennen aan sommige der te noemen verschilpunten wel wat, of deels vrij wat belang toe, en achten eene broederlijke discussie of bespreking onder opzien tot 's Heeren licht zeer goed; maar willen hier in dit derde stuk alleen onderzoeken of dit ons regt geeft om hem, die hierin van ons verschilt, daarom met een: „ik weet het alleen goed" te veroordeelen, en de zamenwerking in den strijd daarom op te geven.

En nu de bedoelde voorbeelden zelve :

1. Eerst, of in zekeren zin vooraf, (omdat wij ons hier

Sluiten