Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem mij teekende als eenen, die liet met de zaak , welke, en met de Gemeente, voor welke hij predikte, hartelijk meende. Wat ik vond, van zijne zielsstemming en levenswandel , deed mij in hem den man eerbiedigen , bij wien het Christendom niet maar in het hoofd zat; maar nog iets lager huisde , daar , waar het huizen moet, zal het heil schenken en waarde hebben in de schattiuge Gods.

Van Smijtegelt kent menige naauwelijks meer dan den naam, en zijne, nog steeds in veler handen zich bevindende, Catechismus-Predikatie», of ook misschien nog de bijzonderheid , dat hij 145 leerredenen hield over ééne Bijbelplaats, en dan, wat ons , in het Archief der Hoogleeraren Kist en Roijaards werd medegedeeld van de hoosc

o o

achting, waarin hij stond bij het volk, gelijk zulks in het oog viel bij gelegenheid eener belasting-heffing, die eerst hevige tegenspraak ontmoette, maar, op zijn woord tot de menigte , ongestoorder! voortgang had. 1) Zeer mogelijk doe ik de broederen geheel geene ondienst, met hun de quintescens te geven van een « Historisch Fer« haal van het leven en sterven van Smijtegelt," het opstel van zekeren Pieter de Vriese , en niet lang na zijnen dood uitgekomen te Middelburg, nu echter, zoo ik mij niet bedrieg , zeldzaam geworden.

Bernarbus Smijtegelt dan was d. 20sten Augs.1665

i) Zie aldaar D. VIII bl, 455 en vv.

L

Sluiten