Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nige uitdrukkingen , op den predikstoel wraken : « De een springt zich dood , de ander danst zich dood , de ander hoereert zich dood , een ander zuipt zich dood." 1) « 't Is of het geheele land een hoerhuis geworden is." 2) « Zondaar ! waart gij hier geweest, als gij op de bierbank zat , gij waart ligt bekeerd." 3)

Nu nog het laatste. Ik vond ook met welgevallen y zeide ik , verscheidene mensch—kundige, laconisch -puntige, mag ik het eens zoo uitdruk, ken , effect doende plaatsen , bij welke ik , als onwillekeurig , dacht aan de diep indringende nagelen van den degelijken Zede-Leeraar bij Salomo. Aan zoodanige ontbrak hel bereids niet, onder de door mij medegedeelde.

Bepaaldelijk werd het volgende , als tot deze rubriek behoorende , aangeteekend.

« De huwelijken komen los bij een , en scheiden ook los van een." 4)

« Op den knecht, die vroom is , ligt meer glans dan op den heer, die niet vroom is." 5)

« Als gij van uwe religie wat zeggen zoudt moeten , zoudt gij er wel zooveel van weten , dat gij 't een half kwartier uurs lang zoudt kunnen doen ?" 6)

cc Gij wilt altemets weten , wie de beste Predikant is, de Heere Jezus is de beste." 7)

t) Bladzij 6i4. 4) Bladzij 63o. 7) Bladzij 181.

2) « 629. 5) « 187.

3) <1 584. 6) « 91.

Sluiten