Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kcns aan de zee schrijvers , zij zouden echter niet bekwaam zijn , om dat ongeluk te beschrijven. 1)

En wat zegt gij , ten slotte, van deze tirade, in betrekking tot het uiteinde yan Absalom : cc Zijn muilezel was zijn schavot, de boom zijne galg, zijn hair de strop, en zijns vaders veldoverste zijn beul ?" 2)

Ik kom tot de onvoegzame uitdrukkingen, die ik , bij het lezen dezer Predicatien , aanteekende.

Reeds in hetgene ik uit die Predicatien gaf, ontbraken zij niet. Nu echter van dezelve meer opzettelijk. Eene menigte noteerde ik , van welke gij ongetwijfeld , zoo wel als ik , dadelijk zeggen zult, dat zij bij onderwerpen van Godsdienstigen aard geheel niet voegen , zoetsappige , lijmige , of hoe zal ik ze noemen , kwezelachtige uitdruk, kingen , zelfs de zulke , die triviaal zijn te Ijeeten.

Hij spreekt bijv. van cc deugdetjes 3) van cc teekentjes ," waaraan men zijnen staat in het Godsdienstige kunne beproeven ; 4) van « grondjes ," die een Christen heeft, om op God , als op zijnen Vader te vertrouwen ; 5) van » stukjes," in eene Predicatiete behandelen ; 6) van «wurmpjes",—bedoelende hen , die klein van zich zelvcn denken ; 7) van cc 't hofje" Gethsemane ; 8) van cc een open. baringtje" van Gods liefde ; 9) van cc een gezelschaptje" van echte Christenen ; 10) van cc het lig-

i) Bladzij 53. 5) Bladzij i3g, 9) Blad/ij 5i8-

a 601, 711. 6) « 555. 10) « 320,

3) « 671. 7) « i46, i58, j88-

4) « i4i, 253. 8) a2ii, 274, 427.

Sluiten