Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen" ? 1) verstaan hebben , wanneer hij zeide , dat Saul Davii» als een eenige vloo vervolgde ? 2) wanneer hij Apoixioh Koning noemde in het rijk der duisternis? 3) wanneer hij het bidden der Godvreezenden «een gedurige rookpilaar" heette ?4) of tot haar sprak van den man inet des schrijvers inktkoker? 5) of van God zeide , dat hij de beelden-vereerders verkocht in de hand van Cuschan Rischataira. 6) Zou de Middelburgsche Gemeente hem begrepen hebben , bij de opwekking, om een verbond te maken met de oogen , zoo als Job deed? 7) 0f, wanneer hij , sprekende over de wellust, Ezech. XVI: 25 citeerde: cc Gij hebt met uwe beenen gegerdet voor een ieder , die voorbijging" ? 8) Zou zij hem begrepen hebben, wanneer hij den echten Christen , in zijnen stijl, een kind van God, met Ez. XLV11: 5, dus charac^ teriseerde : cc Een kind Gods zou gaarn groeijen ? hij wilde wel dat het wateren der zwemmirige wierden" ? 9) Ik eindig over dit zijn mishandelen van den Bijbel, met het volgende, waarvoor ik geen geschikter plaats meende te kunnen vinden dan hier. Hij had gevraagd, of de Engelen , ook, of de duivelen den zondaar niet zouden kunnen redden van het verderf? Tol zulke aprioristische redenering was hij geleid, door den 5den Catechismus-zondag. Nu vraagt hij daarenboven: « Maar is

ï) Bladzij 48o. 4) Bladzij 742. 7) Bladzij 631.

2) « 588. 5) « 596. 8) « 623.

3) cc 727. 6) « 536. 9) « 687, 755.

Sluiten