Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loop der zaak wijzigde mijn voornemen en deed het tevens tot rijpheid komen.

Wat nu niet gepast was tot voordragt wenschte ik gaarne niet te vergeefs opgesteld te hebben. Het was mij daartoe als aandenken aan mijne vrouw te dierbaar. Ik bied het dus aan op deze wijze aan degenen voor wie ik het mede wenschte voorgedragen te hebben en anderen tevens.

Ik zal niet behoeven te zeggen dat het geenerlei aanspraak maakt op eenige verdienste. Waarheid mag er de eenige waarde van zijn. Op deze maak ik aanspraak. Ik weet ter goeder trouw en met bedachtzaamheid om alleen het mij bekende en zekere te vermelden, geschreven te hebben.

Ik ontken echter niet dat ik mij vlei dat dit aandenken voor de betrekkingen en vrienden mijner dierbare overledene eenige waarde zal hebben, zoowel als voor degenen voor wie het in de eerste plaats bestemd was.

Ik vlei mij dat ook deze gestorvene dus nog zal kunnen spreken voor meer dan één, na haren dood. Het eenvoudig berigt en getuigenis zou, meen ik, terwijl het strekt tot aandenken, ook kunnen dienen tot bemoedigende aanwijzing hoe ook wij kunnen wenschen en hopen te sterven , als die allergewigtigste ure, dat groote oogenblik voor dien overstap, ook voor ons dadr zal zijn.

Utrecht ,

, „ _ P. W. y. R.

den 3. Februarij J868.

Sluiten