Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 8.

De Vergaderingen worden geopend met gebed en lezing van een gedeelte der Heilige Schrift; zij worden gesloten met dankzegging.

Bestuur.

Als Bestuur van den nieuwen Bond trad op het oude Bestuur van „Samenwerking"; te weten de heeren:

Prof. L. Lindeboom, te Kampen, Voorzitter.

Prof. Dr. H. Visscher, te Huis ter Heide, Vice-Voorzitter.

Mr. H. J. H. Baron van Boetzelaer, te Utrecht, Secretaris. Dr. J. H. A. van Dale, te Ermelo. later te Zeist, Penningmr. Ds. J. C. Sikkel, te Amsterdam. Vice-Secretaris.

alsmede de nieuwe leden,

Dr. D. Schermers, te Zeist en Dr. J. G. Scheurer, te Ermelo.

door de Vergadering van 5 November 1919 als zoodanig aangewezen,

Overlijden Ds. J. C. Sikkel.

Den 17en Augustus 1920 overleed Ds. J. C. Sikkel. De Jaarvergadering van 16 December 1920, te Utrecht gehouden, waarop de ontslapen medearbeider met dankbare waardeering door den Voorzitter werd herdacht, koos in de ontstane vacature Ds. G. Elshove te Rotterdam.

Ie uitbreiding van het Bestuur.

De Algemeene Vergadering van Afgevaardigden van 24 Nov. 1922 besloot, het Bestuur van den Bond met 2 leden uit te breiden, en wees daartoe aan de heeren:

Mr. G. H. A. Grosheide te Amsterdam en Dr. W. K. Dikland te Bergen op Zoom („Vrederust").

2e uitbreiding van het Bestuur.

In de Algemeene Vergadering van 24 November 1925 kwam aan de orde het voorstel: het Bestuur van den Bond zoodanig uit te breiden, dat elke aangesloten Vereeniging hierin vertegenwoordigd is; met dien verstande, dat voor „VELDWIJK" 3 Bestuursleden, 's Heeren-Loo 2 en de overige Vereenigingen elk 1 Bestuurslid deel zou uitmaken van het Bestuur van den Bond.

De Vergadering benoemde, na aanneming van dit voorstel, de volgende heeren:

Ir. Joh; Krap, te 's-Gravenhage. voor „VELDWIJK".

Sluiten