Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daartoe werden uitgenoodigd Ds. J. Bootsma te Bloemendaal, Loosduinen, en Ds. Q. Elshove te Rotterdam.

De nieuwe regeling, welke kort daarna werd aangeboden, luidde als volgt:

REGELING van de Examens van den Bond van Geref.

Stichtingen op het terrein der Barmhartigheid.

Artikel 1.

De Bond stelt, in samenwerking met de betrokken, bij hem aangesloten, Stichtingen, een examen in betreffende de bekwaamheden, die noodig zijn om als verpleger of verpleegster op het terrein deiChristelijke Barmhartigheid te arbeiden, voorzoover deze bekwaamheden niet begrepen zijn in de door den Staat vastgestelde eischen voor de diploma's A en B.

Het bij welslagen uit te reiken diploma wordt onderteekend door of namens het Bestuur der betrokken Stichting en door den Gedelegeerde van den Bond.

Art. 2.

Dit examen omvat Bijbelsche Geschiedenis (Hoofdfeiten en gang der openbaring) en Leer der waarheid volgens den Heidelbergschen Catechismus, in verband met de andere Belijdenisschriften.

Voor het examen in de Bijb. Gesch. wordt de kennis vereischt, die verondersteld wordt verkregen te kunnen worden gedurende één cursusjaar van één lesuur per week; in de Leer der waarheid een kennis, die verondersteld wordt, verkregen te kunnen worden gedurende één cursusjaar van twee lesuren per week. Het examen wordt afgenomen, zooveel mogelijk, in de maand Mei.

Art. 3.

Iedere medewerkende Vereeniging, die aan hare Stichtingen opleiding en examen verbonden hebben benoemen een Gecommitteerde, (bij voorkeur een predikant) met een secundus. De Vereeniging tot Chr. Verz. van Krankzinnigen in Nederland benoemt twee Gecommitteerden met twee secundi.

Art. 4.

Bij de examens worden de cijfers gegeven 1—10 ter beoordeeling van de kennis der examinandi. 1 = zeer slecht; 2 slecht; 3 gering; 4 onvoldoende; 5 even voldoende; 6 voldoende; 7 ruim voldoende; 8 goed; 9 zeer goed; 10 uitmuntend.

Sluiten