Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe zwaar ook vervolgd, hun aantal nam toe en het Evangelie werd met te meer ijver verkondigd. Zeer velen vonden een schuilplaats in de ontoegankelijke valleien der Alpen van Z.O. Frankrijk en Piemont, waar zij gemeenten vormden, die naar de wijze der eerste Christenen trachtten te leven. Hun kerkelijk zegel was een brandende fakkel met het randschrift: ,,Het licht schijnt in de duisternis."

Waldus, de trooster der vervolgde broeders, is na vele zwerftochten in 1197 in Bohemen overleden.

Een man, die door zijn geschriften vooral van groote beteekenis is geweest voor de Kerk des Heeren, was Johannes Wiclif, die van 1324—1384 in Engeland leefde.

Eerst als prediker, daarna als Hoogleeraar te Oxford, onderwees hij alleen de kennis der Schriften. Men noemde hem daarom de Evangelische doctor.

Hij bestreed eerst de bedelmonniken om hun luiheid en gewaande armoede; daarna den paus, zooals niemand het vóór hem gedaan had. Verder schreef hij tegen de vereering van heiligen, reliquieën en beelden, tegen den aflaat, den ban, de biecht en het vagevuur.

Begaan met de onkunde van het volk, vertaalde hij het Nieuwe Testament in 't Engelsch. Het werd druk afgeschreven en verspreid. Ook zond hij reizende predikers uit, om het volk te onderwijzen.

Zulk een man werd natuurlijk doodelijk gehaat. Viermaal gaf de paus bevel, om hem in de gevangenis te werpen, 't Gebeurde niet, want Koning en volk beschermden hem. Toen hij in 1381 de Mis veroordeelde, werd hij door een geestelijke rechtbank te Londen als Hoogleeraar afgezet. Dat kon zelfs de Koning niet beletten. Nog drie jaren arbeidde hij rustig te Lutterworth, waar hij in vrede ontsliep.

Later werden op last van de inquisitie zijn beenderen opgegraven en verbrand.

Dat is zeker een sterk bewijs van het bederf en de zonde der Kerk, dat zij ging vervolgen en dooden, die den leugen niet meer lief hadden, maar zich hielden alleen aan Gods Woord. Dat ondervond ook Johannes Huss.

Bohemen, het land, waar hij in 1369 geboren werd, was al

Sluiten