Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zwingli, geboren in 1484 en de zoon van rijke ouders, kreeg een geleerde opvoeding. Door het onderzoek der Schrift kwam hij reeds jong tot de kennis der waarheid. Als priester te Glarus trad hij nog niet openlijk tegen de Kerk op, maar verkondigde hij alleen het Woord Gods. Te Einsiedlen, waarheen hij in 1516 vertrok, maakte hij een eind aan de afgoderij en bedriegerij, waaraan men zich daar schuldig maakte. Tot openlijken strijd met de Kerk kwam het in 1519, toen hij prediker te Zurich was en de aflaathandelaar Samson in Zwitserland zijn waar te koop aanbood. Zwingli predikte evenals Luther tegen den aflaat. En toen de vijandschap van priesters en monniken los kwam, viel hij ook de overige misbruiken aan.

Niet weinig droeg tot de verbreiding der hervorming bij een twistgesprek, dat in 1523 plaats had, waarin zijn vijanden hem niet konden weerleggen. Kloosters werden opgeheven, heilige dagen afgeschaft, de mis als afgoderij verboden, altaren en beelden uit de kerken genomen, priesters huwden.

De partijen stonden gewapend tegenover elkander. Zwingli's huis moest streng worden bewaakt. Het kwam in 1531 bij Kappel tot een slag, waarin de hervormden den nederlaag leden en Zwingli gedood werd.

Het licht der waarheid ging niet onder: het zou nog helderder schijnen over Zwitserland door den arbeid van den Franschen hervormer Calvijn.

XV. Johannes Calvijn.

Toen Luther in 1521 zijn feilen strijd te Worms streed, leefde te Noyon in Frankrijk een knaap van 12 jaren: Johannes Calvijn (geb. 10 Juni 1509), dien de Heere tot groote dingen had bestemd en die de Reformatie nog verder zou leiden.

Opgevoed in 't huisgezin van een aanzienlijk edelman, ging Calvijn reeds als knaap van 14 jaar naar de hooge-

Sluiten