Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaar vertoefde hij aan 't hof van den Hertog van Ferrara en was er velen tot zegen. De Roomsche vijandschap werd te groot en Calvijn moest weer vluchten. Op zijn zwerftocht onder allerlei gevaren vertoefde hij eenigen tijd bij de Waldenzen in Piemont, bezocht nog eenmaal Frankrijk en kwam hij met het doel, om naar Bazel door te reizen, te Genève.

Dat was de plaats, waar de Heere hem besteld had. Op sterken aandrang van den prediker F a r e 1 bleef hij daar en hij heeft er tot zijn dood toe gearbeid. Dat was een arbeid onder veel strijd tegen de zonden en ongerechtigheden van het volk, tegen het ongeloof en tegen dwaling en ketterij. Spot en smaad heeft hij moeten verduren en menigmaal liep zijn leven gevaar. Maar de Heere gaf hem moed en kracht en wijsheid.

Calvijn is de geheele Kerk tot zegen geweest door zijn vele geschriften, en door die geschriften leert hij nog. Aan de hoogeschool, door hem gesticht, werden de mannen gevormd, die de gereformeerde beginselen, d. i. wat hij omtrent Kerk en Staat leerde, in Frankrijk, de Nederlanden, Schotland en Duitschland verspreidden.

In 1564 is Calvijn in vrede ontslapen.

XVI. Geloofsvervolging.

i

De Roomsche kerk had altijd in den ban gedaan en vervolgd, die godzalig wilden leven alleen naar het Woord des Heeren. Maar tijdens de Reformatie, in 1517 door Luther begonnen, kregen we de geloofsvervolging in verscheidene landen in het groot en de martelaren bij duizenden. De voorzegging des Heeren werd vervuld: „Wie u zal dooden, zal meenen Gode een dienst te doen." Joh. 16 : 2.

In geen land drong de hervorming sneller door, dan in de Nederlanden, en daarom ging ook ons land bij de geloofsvervolging voorop. Wij weten uit onze geschiedenis van de bloedplakkaten, van de inquisitie en van de martelaren: Hendrik van Zutphen, Voes en v. Essen, Jan Pisto-

Sluiten