Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEN LEZER HEIL!

£"1 "VE geestelijke vaders van dit boekje 1 verzochten mij een woord van aanbeveling te schrijven en daarin den lezers mede te deelen, waaraan dit werkje zijn ontstaan te danken heeft.

Gaarne wil ik aan dit vereerend verzoek voldoen.

Dit boekje is de vrucht van besprekingen gehouden op de door Canon 131 van ons Kerkelijk Wetboek en door ons ProvinciaalConcilie verordende Priesterconferentiën.

Uit hetgeen de leden der Haagsche Conferentie daar als ervaringen uit hun zielzorgpraktijk ter tafel brachten bleek overduidelijk, dat op het gebied van de Huwelijksplichten en van het toedienen van het Heilig Doopsel in moeilijke omstandigheden groote onkunde heerscht bij velen, wier plicht van staat medebrengt, dat zij van deze zaken volkomen op de hoogte moeten zijn.

Om aan deze onwetendheid op doelmatige

Sluiten