Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoe de armen er door worden getrootst, verlicht, veredeld. Niet, hoe omgekeerd, de gegoeden zelve wederkeerig opwassen in kennis, wijsheid, liefde, in al wat goed en schoon en Goddelijk is, als zij de armen bezoeken en uit hunne ellende opheffen. O , er is een wonder groote rijkdom van leering, opwekking en ontwikkeling te vinden in het leven. Het leven is de regte hooge school der menschheid. Die het leven bestudeert, wordt wijs, en die deszelfs lessen ter harte neemt, braaf. Wijs en braaf vooral, die in allerlei standen dit leven zoekt te doorgronden , die, zelf tot eene meer bevoorregte klasse behoorende, vrijwillig afdaalt tot de ellende der geringeren, en hier den mensch beschouwt in zijnen aanleg, zijne zonde, zijne deugd, hier de gevaren en voordeelen der armoede opmerkt, hier de verbastering, hier ook de edele bestemming des menschen leert begrijpen. De liefde, welke hij den armen bewijst, door zich hun lot aan te trekken, beloont hem drievoudig ; hij geeft, ja, maar ontvangt ook; hij onderrigt, en wordt onderwezen; hij troost, en wordt getroost; hij leidt tot God, èn den arme, wien hij toespreekt, èn zich zeiven, die spreekt.

Zóó keert de gave tot den gever terug; zóó ontstaat er gemeenschappelijk bezit van het hoogste, eenig blijvende goed; zóó wordt de lagere stand innerlijk opgeheven en uiterlijk verzorgd, en de hoogere tevens innerlijk veredeld en geheiligd.

Dit, Geachte Vergadering! is de waarde van het eigenaardig karakter, 'twelk de menschlievende Vereenigingen onzer eeuw meer en meer aannemen.

Sluiten