Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sprake. De strijd en de moeite voor Gods volk zal niet voor 1000 jaren hier beneden worden afgebroken. We moeten de geestelijke dingen niet door stoffelijke dingen gaan vervangen, want de Heere wil, dat we de geestelijke dingen geestelijk zullen verstaan. Nergens wordt de Gemeente van Christus dan ook opgewekt om het duizendjarig-vrederijk te verwachten ; want 't zal nooit komen ! Wel zullen we moeten leeren om, geestelijk gezind, uit te zien naar de toekomst des Heeren Jezus Christus in den grooten dag der dagen, als Hij als Rechter komen zal op de wolken, om te oordeelen de levenden en de dooden. Dan zal het recht Gods doorbreken en het Koninkrijk van Christus in heerlijkheid zich openbaren. Dan zal al Gods volk — het geestelijk Israël, de geestelijke kinderen van Abraham, uit alle volkeren toegebracht — verheerlijkt worden om ongestoord te leven het zalig Godsleven.

Christus' Kerk is een algemeene Kerk. Geen Joodsche Kerk — ook geen

Nederlandsche Kerk — ook geen Engelsche of Amerikaansche Kerk. 't Gaat niet om ras of kleur. Neen ! Jezus Christus, de Zoon des menschen, de Zaligmaker der wereld, is gestorven voor al de uitverkorenen, die Hem van den Vader gegeven zijn uit alle geslacht, ras, taal en volk. In Christus is geen Jood en geen Griek, geen vrije en geen dienstknecht, geen man en geen vrouw — en voor het Lam Gods zullen ze allen staan, die van den Heere hebben ontvangen genade voor genade, naar Zijn welbehagen.

In die Kerk zal de wereld behouden worden, zooals God in Christus de wereld met Zich Zelf verzoend heeft.

Zóó staat Jezus te komen op de wolken. Vele teekenen zullen er aan vooraf gaan. Veel strijds moet nog gestreden, veel leeds geleden, veel gebeds gebeden — maar Hij komt, Hij komt om de aarde te richten in gerechtigheid.

Zalig het volk, dat Hem mag kennen, dienen en vreezen. Want ze zullen Hem allen zien, ook die Hem hebben doorstoken.

Maar Hij zal de schapen en de bokken

Sluiten