Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te apenbaren. Bij Johannes is de anti-christ de geest, die loochent dat Jezus de Christus is, en de leer der genade tot een zorgeloos en goddeloos leven misbruiktZulke anti-christelijke geesten waren er bereids velen uitgegaan, waardoor de gemeenten zeer beroerd werden, en voor wier invloed zij alleen beveiligd konden blijven, door standvastig in het geloof in Christus en in Zijne leer te volharden. Zij moesten Christus kennen als den waarachtigen God en het eeuwige leven, en gelooven, dat Hij in het vleesch gekomen was, om de werken des duivels te verbreken; en door de vervulling van de wet der liefde toonen, dat zij door een levend en zaligmakend geloof met Hem vereenigd waren.

In ons tekst-hoofdstuk vinden wij eene drieledige vermaning. Van vers 1—li waarschuwt de Apostel tegen de zonde; Van daar tot vers 1 / tegen de liefde tot de wereld; en van vers 18 tot het einde, tegen de anti-christen. Onze tekst komt in de laatste waarschuwing tegen de anti-christen voor, en behelst een' raad en eene opwekking tot standvastigheid; opdat de christenen, bij de openbaar wording van zoovele geesten, weten zouden waaraan zij zich moesten houden; terwijl verzuim in dezen de allertreurigste, behartiging daarentegen de heilrijkste gevolgen zoude hebben.

En nu, kinderkens! Zoo drukt de Apostel zich in onzen tekst uit, en nu kinderkens! blijft in Hem. Kinderkens,—dit is de uitgelezene benaming, waarmede Johannes de Christenen aanspreekt. Even als kinderen waren de Christenen van dien tijd jong en teeder, en daarbij argeloos en ligt te verleiden; maar ook kon de apostel hen kinderkens noemen van wege zijn ouderdom en den tijd dat hij in Christus geloofd had; zoodat hij, in vergelijking met hen, een vader in Christus was; ook zal hij velen hunner door het Evangelie

Sluiten